foto_s1
foto_s1 foto_hrb
foto_phrfoto_log
foto_s1
foto_s foto_s
foto_s foto_s
LT     /    EN
Titulinis puslapis foto_sep Puslapio struktūra foto_sep Rašykite mums foto_sep foto_dis foto_sep Versija spausdinimui
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_bull Bendroji informacija foto_s
foto_s

   Lietuvos Respublikoje yra įteisinti visi pagrindiniai pasirengimo ir pasekmių likvidavimo įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai ir incidentui infrastruktūros ir funkciniai reikalavimai. 

 

   Bendrą pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir specialų pasirengimą branduolinėms ar radiologinėms avarijoms ir incidentams reglamentuoja šie pagrindiniai teisės aktai:

 

I. LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

 

 • Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas, kuris nustato civilinės saugos sistemos organizavimo ir veikimo teisinius ir  organizacinius pagrindus, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų kompetenciją, kitų įstaigų, ūkio subjektų, gyventojų teises ir pareigas civilinės saugos srityje;

 

 • Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas, kuris nustato visuomeninius santykius, atsirandančius naudojant branduolinę energiją elektros ir šilumos energijai gaminti, taip pat kitiems taikiems tikslams. Įstatymas nustato branduolinės energetikos srities veiklos teisinį pagrindą, taip pat nustato valstybės ir savivaldybių institucijų įgaliojimus vykdant branduolinės energetikos politikos formavimo ir įgyvendinimo bei branduolinės energetikos srities veiklos valstybinio valdymo, reglamentavimo, priežiūros ir kontrolės funkcijas;

 

 • Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas, kuris reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų, kitų organizacijų, juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų santykius, atsirandančius dėl veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir dėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo. Šis įstatymas nustato radiacinės saugos teisinius pagrindus, leidžiančius apsaugoti žmones ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio;

 


II. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

 

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtintos Paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų tvarkymo taisyklės, kuriose yra nustatyti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, radioaktyviųjų atliekų tvarkytojo ir kitų juridinių ar fizinių asmenų  veiksmai radus, nustačius, sulaikius, išlydžius ar įtarus, kad rasti, nustatyti, sulaikyti, išlydyti paliktieji radioaktyvieji šaltiniai, radioaktyviosiomis medžiagomis užteršti objektai, paliktosios branduolinio kuro ciklo medžiagos, paliktosios branduolinės ar daliosios medžiagos, taip pat vartojimo gaminiai ar medžiagos, savo sudėtyje turinčios radionuklidų, ir nustačius asmens kūne ar ant jo paviršiaus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, skleidžiančius jonizuojančiąją spinduliuotę, viršijančią foninę gamtinę jonizuojančiąją spinduliuotę;

 

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ yra nustatytas valstybės lygio ekstremalių situacijų valdymo organizavimas, gelbėjimo darbų organizavimas ir veiksmų koordinavimas, materialinių ir žmogiškųjų išteklių sutelkimas gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai. Jame nustatytos atsakingosios ir remiančiosios institucijos ekstremaliųjų situacijų atvejais, tarp jų ir radiologinių avarijų atveju;

 

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 99 „Dėl Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės ar radiologinės avarijos atveju patvirtinimo“ dėl branduolinės ar radiologinės avarijos branduolinės energetikos objekte Lietuvos Respublikoje ar už jos ribų valstybės lygiu nustato civilinės saugos priemones organizuojant ir vykdant apsaugomuosius veiksmus, kuriais siekiama apsaugoti ir (ar) iki minimumo sumažinti atsitiktinių ir (ar) nulemtųjų jonizuojančiosios spinduliuotės sukeltų reiškinių galimą poveikį gyventojams ir apsaugoti gyventojų turtą ir aplinką nuo radioaktyviojo užterštumo, reglamentuoja gresiančios ar susidariusios valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valdymo organizavimą, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų funkcijas šioje srityje;

 

 

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 578 „Dėl Dozimetrinės kontrolės bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ yra nustatyta radiologinės ar branduolinės avarijos ir incidento likviduojančių darbuotojų, gyventojų ir aplinkos dozimetrinės kontrolės vykdymo bendroji tvarka. Šiuose nuostatuose įteisinti dozimetrinės kontrolės organizavimo principai, evakuojamų gyventojų ir aplinkos dozimetrinė kontrolė nustatyta branduolinės ar radiologinės avarijos ir incidento avarijos židinyje;

 

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 559 „Dėl Gyventojų informavimo įvykus radiacinei ar branduolinei avarijai tvarkos patvirtinimo“ yra nustatytos bendros gyventojų informavimo procedūros ir priemonės, kurios ekstremalios radiologinės padėties atveju užtikrintų, kad laiku būtų teikiama operatyvi informacija apie taikytinas sveikatos apsaugos priemones ir kad gyventojai, kilus radiologinei ar branduolinei avarijai pavojingame objekte, būtų informuoti, kokių sveikatos apsaugos priemonių reikėtų imtis ir kaip elgtis susidarius tokiai situacijai;

 

 

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 “Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos patvirtinimo“ yra nustatyti civilinės saugos mokymo tikslai ir uždaviniai, civilinės saugos mokymo organizavimas, planavimas, trukmė, periodiškumas, finansavimas, asmenų, dirbančių valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose ir turinčių išklausyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nustatytą civilinės saugos mokymo programos kursą, kategorijas ir kvalifikacijos civilinės saugos srityje tobulinimo tvarką;

 

 


III. LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRŲ ĮSAKYMAI

 

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-584/486 „Dėl Ėminių ėmimo, įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai, taisyklių patvirtinimo“ yra įteisinti ėminių ėmimo metodai ir aplinkos komponentų ėminių, aplinkos dozės galios matavimų, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio radiologinio įvertinimo, alfa, gama, vietovėje („in-situ“) gama, oro ir vandens bendrojo alfa ir bendrojo beta aktyvumo, stroncio aktyvumo, tričio tūrinio aktyvumo matavimo protokolai, padedantys institucijoms iš anksto pasirengti ėminių ėmimui ir radioaktyviojo užterštumo matavimams, užtikrinantys duomenų teikimą vienoda tvarka įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai;

 

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintos Lietuvos higienos normos, kuriose nustatytos pagrindinės radiacinės saugos normos bei bendrieji ir operatyvieji kriterijai:

 

  • HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos” yra įteisintas apsaugomosios veiklos taikymas avarinės apšvitos atveju ir dozių lygiai, kai apsaugomoji veikla taikoma bet kokiomis sąlygomis. Taip pat nustatytas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojo privalomas pasiruošimas apsaugomosios veiklos taikymui, avarijų likvidavimo planų parengimo reikalavimai ir kt.;

 


IV. RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

 

 

 

 • Radiacinės saugos centro direktoriaus 2002 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 57 „Dėl Dozimetrinės kontrolės įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai taisyklių patvirtinimo“ yra nustatyta avarijos likviduotojų, automobilių, įrangos, daiktų ir kitų objektų dozimetrinės kontrolės tvarka branduolinės ar radiologinės avarijos židinyje. Šiose taisyklėse įteisinti dozimetrinės kontrolės metodai, kuriais siekiama išvengti nepagrįstai didelės avarijos likviduotojų apšvitos, nustatyti, kiek laiko jie gali dirbti didelės apšvitos teritorijoje ir kt.;

 

 

 


V. TATENA LEIDINIAI APIE PASIRENGIMĄ IR REAGAVIMĄ Į BRANDUOLINES IR RADIOLOGINES AVARIJAS

 

 • Pocket Guide for Medical Physicists Supporting Response to a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-Pocket Guide for Medical Physicists 2020, (anglų k.)
 • Operations Manual for IAEA Assessment and Prognosis during a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-A&P 2019, (anglų k.)
 • Operations Manual for Incident and Emergency Communication, EPR-IEComm 2019, (anglų k.)
 • Medical Management of Persons Internally Contaminated with Radionuclides in a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-INTERNAL CONTAMINATION 2018, (anglų k.)
 • Arrangements for the Termination of a Nuclear or Radiological Emergency, No. GSG-11, 2018 (anglų k.)
 • Operational Intervention Levels for Reactor Emergencies and Methodology for Their Derivation, EPR-NPP-OILs 2017, (anglų k.)
 • Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, No. GS-R-7, 2015 (anglų k.);
 • Actions to Protect the Public in an Emergency due to Severe Conditions at a Light Water Reactor, EPR-NPP-PPA 2013, (anglų k.)
 • Arrangements for Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency, No. GS-G-2.1, 2007 (anglų k.);
 • Criteria for Use in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, No. GSG-2, 2011 (anglų k., rusų k.);
 • Planning and Preparing for Emergency Response to Transport Accidents Involving Radioactive Material, TS-G-1.2., 2002 (anglų k.rusų k.);
 • Lessons Learned from Environmental Remediation Programmes, NW-T-3.6, 2014 (anglų k.);
 • Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency - updating IAEA-TECDOC-953, EPR-METHODS, 2003 (anglų k.rusų k.);
 • Preparation, Conduct and Evaluation of Exercises to Test Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency, EPR EXERCISE, 2005 (anglų k.rusų k.);
 • Generic Procedures for Medical Response During a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-MEDICAL, 2005 (anglų k.rusų k.);
 • Manual for First Responders to a Radiological Emergency, EPR-FIRST RESPONDERS, 2006 (anglų k.rusų k.);
 • Dangerous Quantities of Radioactive Material (D-Values), EPR-D-VALUES, 2006 (anglų k.rusų k.); 
 • Response and Assistance Network, EPR-RANET, 2013 (anglų k.); 
 • Communication with the Public in a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-PUBLIC COMMUNICATIONS, 2012 (anglų k.); 
 • Actions to Protect the Public in an Emergency Due Severe Conditions at a Light Water Reactor, EPR-NPP PUBLIC PROTECTIVE ACTIONS, 2013 (anglų k.); 
 • Lessons Learned from the Response to Radiation Emergencies (1945-2010), EPR-LESSONS LEARNED, 2012 (anglų k.); 
 • Generic Assessment Procedures for Determining Protective Actions During a Reactor Accident, TECDOC-955, 1997 (anglų k.rusų k.); 
 • Generic Procedures for Assessment and Response During a Radiological Emergency, TECDOC-1162, 2000 (anglų k., rusų k.); 
 • Generic Procedures for Monitoring in a Nuclear or Radiological Emergency, TECDOC-1092.

VI. KITI LEIDINIAI

 

 • Tarptautinių ekspertų grupės pagal iš dalies Europos Komisijos finansuotą projektą parengtas Rūšiavimo, stebėsenos ir gydymo vadovas, skirtas suvaldyti situaciją esant piktavališkai panaudotai jonizuojančiajai spinduliuotei (TMT Handbook „Triage, Monitoring and Treatment – Handbook for Management of Public in the Event of Malevolent Use of Radiation“), 2009 (anglų k.).

 

 


 

Daugiau informacijos avarinės parengties klausimais gali suteikti:

 

 •  Radiacinės saugos centro Avarijų valdymo ir mokymo skyriaus vedėjas Paulius Ruželė, tel. +370-5 236 19 36, faksas +370 5 276 36 33, el. p. paulius.ruzele@rsc.lt

 

 • Radiacinės saugos centro Avarijų valdymo ir mokymo skyriaus specialistė Danutė Šidiškienė, tel. +370-5 236 19 36, faksas +370 5 276 36 33, el. p. danute.sidiskiene@rsc.lt 

 

 • Radiacinės saugos centro Avarijų valdymo ir mokymo skyriaus vyr. specialistė Alma Minelgienė, tel. +370-5 236 19 36, faksas +370 5 276 36 33, el. p. alma.minelgiene@rsc.lt 

 

 • Radiacinės saugos centro Avarijų valdymo ir mokymo skyriaus vyr. specialistė Aneta Bogdanovič, tel. +370-5 236 19 36, faksas +370 5 276 36 33, el. p. aneta.bogdanovic@rsc.lt        

 

Atnaujinta 2022-04-29


foto_s
foto_s
site_bullet Paieška
foto_s
foto_s
title_bullet Naujienų prenumerata
foto_s
foto_s
foto_s Mus rasite
foto_small
foto_s
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
El. paštas rsc@rsc.lt


foto_s
foto_s
Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.30 – 17.30 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s