foto_s1
foto_s1 foto_hrb
foto_phrfoto_log
foto_s1
foto_s foto_s
foto_s foto_s
LT     /    EN
Titulinis puslapis foto_sep Puslapio struktūra foto_sep Rašykite mums foto_sep foto_dis foto_sep Versija spausdinimui
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_bull Leidimų išdavimas foto_s
foto_s
BENDROSIOS NUOSTATOS

Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 30 straipsnio 1–4 dalys bei Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnio 7 dalis nustato, kad leidimus vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas išduoda Radiacinės saugos centras ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcija.

Leidimą vežti radioaktyviąsias medžiagas, įskaitant branduolines ir daliąsias medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kiekiais, mažesniais už šiame priede nustatytus kiekius, ir radioaktyviąsias atliekas, susidarančias ne branduolinio kuro ciklo metu, išduoda Radiacinės saugos centras, gavęs paraišką leidimui gauti.

 

Reikalavimus radioaktyviųjų medžiagų, įskaitant uždaruosius radioaktyviuosius šaltinius (toliau – uždarieji šaltiniai)  ir panaudotus uždaruosius šaltinius, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimui, išvežimui, vežimui tranzitu ir vežimui Lietuvos Respublikoje ir jų vykdymo kontrolę, užtikrinant gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą, reglamentuoja Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-1271/22.3-139 (toliau – Taisyklės).

 

Šios Taisyklės taikomos:

 

 • radioaktyviųjų medžiagų įvežimui, išvežimui, vežimui tranzitu ir vežimui Lietuvos Respublikoje;
 • radioaktyviųjų atliekų arba panaudoto branduolinio kuro vežimui Lietuvos Respublikoje;
 • radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų arba panaudoto branduolinio kuro, kurių bendrasis aktyvumas arba aktyvumo koncentracija viršija vertes, nustatytas Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“, 4 priedo 4 lentelėje, įvežimui, išvežimui, vežimui tranzitu ir vežimui Lietuvos Respublikoje.

 

Šios Taisyklės netaikomos:

 

 • radioaktyviosioms medžiagoms, išskyrus panaudotus radioaktyviuosius šaltinius, kurios yra neatskiriama transporto priemonės dalis;
 • radioaktyviosioms medžiagoms, radioaktyviosioms atliekoms arba panaudotam branduoliniam kurui, vežamiems bet kokio asmens valdomoje teritorijoje, kurioje taikomi asmens patvirtintų atitinkamų saugos taisyklių reikalavimai, taip pat vežamiems ne bendrosios paskirties automobilių keliais arba geležinkeliais;
 • radioaktyviosioms medžiagoms (radiofarmaciniams vaistiniams preparatams, implantuojamiems uždariesiems šaltiniams, naudojamiems brachiterapijos procedūrų metu, ir kt.), gydymo ar diagnostikos tikslais patekusioms į žmogaus arba gyvūno organizmą;
 • radioaktyviosioms medžiagoms, išskyrus uždaruosius šaltinius ir panaudotus uždaruosius šaltinius, esančioms Radiacinės saugos centro (toliau – RSC) leistuose naudoti vartojamuosiuose gaminiuose, kai juos įsigis galutinis naudotojas;
 • gamtinėms medžiagoms ir rūdoms, turinčioms gamtinės kilmės radionuklidų, kurių neketinama perdirbti, jei šių medžiagų savitasis aktyvumas daugiau kaip 10 kartų neviršija verčių, nustatytų Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) A ir B techniniuose prieduose ir Radioaktyviųjų medžiagų saugaus vežimo taisyklėse, Nr. SSR-6 (Rev. 1), Tarptautinė atominės energijos agentūra (toliau – TATENA), 2018 m.;
 • radioaktyviųjų medžiagų, išskyrus uždaruosius šaltinius ir panaudotus uždaruosius šaltinius, išskirtų perdirbimo metu ir skirtų tolesniam naudojimui, vežimui;
 • atliekų, kurių sudėtyje yra tik gamtinių radioaktyviųjų medžiagų, susidarančių ne dėl praktinės veiklos, įvežimui, išvežimui, vežimui tranzitu ir vežimui Lietuvos Respublikoje.

 

Draudžiama radioaktyviąsias medžiagas ar radioaktyviąsias atliekas siųsti paštu.

 

Leidimų išdavimas

 

Norint gauti leidimą vežti radioaktyviąsias medžiagas ar atliekas, Radiacinės saugos centrui turi būti pateikiamos paraiškos, kurių formos pateiktos Taisyklėse.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C48C1A7780A9/asr

 

Radioaktyviąsias medžiagas vežti tarp valstybių Europos Sąjungos narių galima tik Radiacinės saugos centrui patvirtinus Standartinį dokumentą, taikomą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/93/Euratomas.

 

Leidimas vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas galioja ne ilgiau kaip 3 metus.

 

Papildomi reikalavimai:

 

 •  Paraiška gauti leidimą turi būti suderinta su Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI), kai:
  • planuojamos vežti radioaktyviosios medžiagos ir radioaktyviosios atliekos priskiriamos branduolinėms medžiagoms;
  • paraišką gauti Leidimą teikia asmuo, eksploatuojantis branduolinės energetikos objektą ar vykdantis jo eksploatavimo nutraukimą, ar vykdantis veiklą su radioaktyviaisiais šaltiniais branduolinės energetikos objekte ar branduolinės energetikos objektų aikštelėse.

 

 • Uždarieji šaltiniai gali būti įvežami į Lietuvos Respubliką arba uždarieji šaltiniai gali būti parduoti ar perduoti Lietuvos Respublikoje, jeigu juos panaudojus arba neketinant jų naudoti numatoma panaudotus uždaruosius šaltinius grąžinti uždarojo šaltinio tiekėjui. Uždarojo šaltinio gavėjas turi sudaryti su radioaktyviųjų atliekų tvarkytoju sutartį dėl uždarojo šaltinio tvarkymo tuo atveju, jeigu uždarojo šaltinio grąžinti uždarojo šaltinio tiekėjui būtų neįmanoma. Uždarojo šaltinio gavėjas privalo apsidrausti laidavimo draudimu ar turėti banko garantiją sutarties su radioaktyviųjų atliekų tvarkytoju paslaugų vertei, išskyrus Taisyklių 91 punkte, nustatytus atvejus, kai tokia sutartis sudaroma dėl uždarojo radioaktyviojo šaltinio, kuris bus naudojamas ir saugomas tol, kol bus galima jo nebekontroliuoti.

 

Leidimų išdavimas radioaktyviosioms medžiagoms vežti Lietuvos Respublikoje viduje, įvežti iš trečiųjų valstybių, išvežti į trečiąsias valstybes

 

Norint gauti leidimą Radiacinės saugos centrui turi būti pateikiama:

 

1. užpildyta paraiška, kurios forma pateikta Taisyklių 2-ame priede;

 

2. sutarties su radioaktyviųjų atliekų tvarkytoju dėl radioaktyviųjų medžiagų sutvarkymo kopija;

 

3. laidavimo draudimo sutarties su radioaktyviųjų atliekų tvarkytoju paslaugų vertei poliso kopija;

 

4. gamintojo raštiško įsipareigojimo susigrąžinti uždarąjį (-uosius) šaltinį (-ius) pasibaigus jo galiojimo laikui kopija.

  

5. dokumentai, įrodantys, kad vežant padidintam saugos lygiui priskiriamas šaltinių vežimo pakuotes, transporto priemonė bus lydima ir apsaugota apsaugos pajėgų funkcijas vykdančio asmens (saugos tarnybos arba vežėjo atstovo) ir bus vykdomas radioaktyviųjų šaltinių judėjimo sekimas visą jų vežimo laiką;

 

6. radioaktyviųjų šaltinių vežimo fizinės saugos aprašas, parengtas pagal Radioaktyviųjų šaltinių, išskyrus vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais naudojamus radioaktyviuosius šaltinius, fizinės saugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-687 „Dėl Radioaktyviųjų šaltinių, išskyrus vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais naudojamus radioaktyviuosius šaltinius, fizinės saugos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Fizinės saugos taisyklės), 27 punkto reikalavimus;

 

7.  radioaktyviųjų medžiagų vežimo maršruto planas, parengtas radioaktyviųjų medžiagų vežėjo pagal Fizinės saugos taisyklių 29.6 papunkčio reikalavimus. Tuo atveju, jei radioaktyviosios medžiagos įvežamos į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų valstybių ar išvežamos iš Lietuvos Respublikos į trečiąsias valstybes, radioaktyviųjų medžiagų vežimo maršruto plane turi būti nurodytas muitinės postas;

 

8. gavėjo licencijos kopija arba įgaliotosios institucijos patvirtinimas, kad gavėjas turi licenciją, kai I ir (ar) II pavojingumo kategorijų uždarieji šaltiniai yra išvežami iš Lietuvos Respublikos į trečiąją valstybę. 

 

 •  Paraišką gauti leidimą įvežti radioaktyviąsias medžiagas į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų valstybių pateikia gavėjas, o paraišką gauti leidimą išvežti į trečiąsias valstybes ir vežti Lietuvos Respublikoje pateikia turėtojas.

 

Leidimų išdavimas vežti radioaktyviąsias atliekas Lietuvos Respublikoje

 

 Norint gauti Leidimą Radiacinės saugos centrui turi būti pateikiama:

 

1. užpildyta paraiška, kurios forma pateikta Taisyklių 3-ame priede;

 

2. dokumentai, įrodantys, kad vežant padidintam saugos lygiui priskiriamas šaltinių vežimo pakuotes, transporto priemonė bus lydima ir apsaugota apsaugos pajėgų funkcijas vykdančio asmens (saugos tarnybos arba vežėjo atstovo) ir bus vykdomas radioaktyviųjų šaltinių judėjimo sekimas visą jų vežimo laiką;

 

3. radioaktyviųjų šaltinių vežimo fizinės saugos aprašas, parengtas pagal Fizinės saugos taisyklių 27 punkto reikalavimus;

 

4.  radioaktyviųjų medžiagų vežimo maršruto planas, parengtas radioaktyviųjų medžiagų vežėjo pagal Fizinės saugos taisyklių 29.6 papunkčio reikalavimus. 

 

Standartinio dokumento, taikomo pagal tarybos reglamentą 1493/93/EEB, derinimas uždarųjų šaltinių vežimui tarp Europos Sąjungos valstybių narių

 

Norint patvirtinti Standartinį dokumentą, taikomą pagal Tarybos reglamentą 1493/93/EEB (toliau – Standartinis dokumentas), Radiacinės saugos centru turi būti pateikiama:

 

1. užpildytas Standartinis dokumentas, kurio forma pateikta Taisyklių 6-ame priede;

 

2. laisvos formos prašymas patvirtinti Standartinį dokumentą, kuriame nurodyta informacija apie radioaktyviųjų medžiagų vežėją (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas)), pakuotės tipą, transporto indeksą, pakuotės kategoriją;

 

3. sutarties su radioaktyviųjų atliekų tvarkytoju dėl radioaktyviųjų medžiagų sutvarkymo kopija;

 

4. laidavimo draudimo sutarties su radioaktyviųjų atliekų tvarkytoju paslaugų vertei poliso kopija;

 

5. gamintojo raštiško įsipareigojimo susigrąžinti uždarąjį (-uosius) šaltinį (-ius) pasibaigus jo galiojimo laikui kopija;

 

6. dokumentai, įrodantys, kad vežant padidintam saugos lygiui priskiriamas šaltinių vežimo pakuotes, transporto priemonė bus lydima ir apsaugota apsaugos pajėgų funkcijas vykdančio asmens (saugos tarnybos arba vežėjo atstovo) ir bus vykdomas radioaktyviųjų šaltinių judėjimo sekimas visą jų vežimo laiką;

 

7. radioaktyviųjų šaltinių vežimo fizinės saugos aprašas, parengtas pagal Radioaktyviųjų šaltinių, išskyrus vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais naudojamus radioaktyviuosius šaltinius, fizinės saugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-687 „Dėl Radioaktyviųjų šaltinių, išskyrus vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais naudojamus radioaktyviuosius šaltinius, fizinės saugos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Fizinės saugos taisyklės), 27 punkto reikalavimus;

 

8.  radioaktyviųjų medžiagų vežimo maršruto planas, parengtas radioaktyviųjų medžiagų vežėjo pagal Fizinės saugos taisyklių 29.6 papunkčio reikalavimus.

 

Išvežant radioaktyviąsias medžiagas iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę, Radiacinės saugos centrui suderinti turi būti pateiktas užpildytas ir šalies, į kurią planuojama vežti radioaktyviąsias medžiagas, įgaliotosios institucijos patvirtintas Standartinis dokumentas.

 

Leidimo išdavimas radioaktyviosioms atliekoms vežti iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę arba į trečiąją valstybę

 

 Norint vežti radioaktyviąsias atliekas iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę arba į trečiąją valstybę, radioaktyviųjų atliekų turėtojas turi pateikti įgaliotajai institucijai užpildytą paraišką gauti leidimą vežti radioaktyviąsias atliekas, kurio forma pateikta Taisyklių 7-me priede.

 

Leidimo išdavimas radioaktyviosioms atliekoms vežti iš trečiosios valstybės į Lietuvos Respubliką

 

Norint vežti radioaktyviąsias atliekas iš trečiosios valstybės į Lietuvos Respubliką, radioaktyviųjų atliekų gavėjas turi pateikti užpildytą paraišką gauti leidimą vežti radioaktyviąsias atliekas, kurio forma pateikta Taisyklių 7-ame priede.

 

Leidimo išdavimas, jei numatoma vežti radioaktyviąsias atliekas iš trečiosios valstybės į trečiąją valstybę, kai Lietuvos Respublika yra pirmoji tranzito Europos Sąjungos valstybė narė

 

Jei radioaktyviosios atliekos numatomos vežti iš trečiosios valstybės į trečiąją valstybę, kai Lietuvos Respublika yra pirmoji tranzito Europos Sąjungos valstybė narė, asmuo, atsakingas už vežimo vykdymą Lietuvos Respublikoje, turi pateikti užpildytą paraišką gauti leidimą vežti radioaktyviąsias atliekas, kurio forma pateikta Taisyklių 7-ame priede.

 • Visi dokumentai, susiję su radioaktyviųjų medžiagų ar radioaktyviųjų atliekų vežimu, Radiacinės saugos centrui turi būti pristatyti ne vėliau, kaip likus 10 dienų iki numatomų radioaktyviųjų medžiagų ar radioaktyviųjų atliekų vežimo.
 • Vežimo leidimas nepanaikina turėtojo, vežėjo, savininko, gavėjo ar bet kurio kito fizinio ar juridinio asmens, dalyvaujančio vežant radioaktyviąsias atliekas, atsakomybės už radioaktyviąsias atliekas.

 

Pastaba: tekste minimi priedai taip pat yra pateikti skyriuje Paraiškų ir pranešimų formos.

 

 

Valstybės rinkliava už leidimo išdavimą:

 

Už leidimo įvežti, išvežti, vežti tranzitu ir vežti Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias medžiagas ir leidimo įvežti, išvežti, vežti tranzitu ir vežti Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias atliekas, susidariusias nebranduolinio kuro ciklo metu, išdavimą ir jų dublikato išdavimą, standartinio dokumento, taikomo pagal Tarybos reglamentą 1493/93/EEB ir suteikiančio teisę radioaktyviąsias medžiagas įvežti į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybės nares, išvežti iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę ar vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką tarp Europos Sąjungos valstybių narių suderinimą ar patvirtinimą, pareiškėjas moka valstybės rinkliavą, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „ Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo “.

 

Mokėjimo sumos:

 

 • Leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimas – 78 Eur;
 • Leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas, kurį išduoda Radiacinės saugos centras dublikato, išdavimas – 40 Eur;
 • Leidimo vežti radioaktyviąsias atliekas, išskyrus radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimas – 78 Eur;
 • Leidimo vežti radioaktyviąsias atliekas, išskyrus radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, dublikato išdavimas – 40 Eur;
 • Standartinio dokumento, suteikiančio teisę radioaktyviąsias medžiagas įvežti į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybės narės, kurį patvirtina Radiacinės saugos centras, patvirtinimas – 66 Eur;
 • Standartinio dokumento, suteikiančio teisę radioaktyviąsias medžiagas išvežti iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę ar vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką tarp Europos Sąjungos valstybių narių, kurį suderina Radiacinės saugos centras, suderinimas – 66 Eur;

 

Mokėjimo rekvizitai:

 

 Šias sumas reikia sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitų:

 

 • AB „Citadele" bankas, banko kodas 72900, atsiskaitomoji sąskaita LT78 7290 0000 0013 0151;
 • AB SEB bankas, banko kodas 70440, atsiskaitomoji sąskaita LT05 7044 0600 0788 7175;
 • AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800, atsiskaitomoji sąskaita LT32 7180 0000 0014 1038;
 • Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas), banko kodas 40100, atsiskaitomoji sąskaita LT74 4010 0510 0132 4763;
 • AB „Swedbank", banko kodas 73000, atsiskaitomoji sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300;
 • UAB Medicinos bankas, banko kodas 72300, atsiskaitomoji sąskaita LT42 7230 0000 0012 0025.

 

Lėšų gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752.

 

Įmokos pavadinimas:

 

 • Valstybės rinkliava už Leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas išdavimą;
 • Valstybės rinkliava už Leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas dublikato išdavimą;
 • Valstybės rinkliava už Leidimo vežti radioaktyviąsias atliekas išdavimą;
 • Valstybės rinkliava už Leidimo vežti radioaktyviąsias atliekas dublikato išdavimą;
 • Valstybės rinkliava už Standartinio dokumento patvirtinimą;
 • Valstybės rinkliava už Standartinio dokumento suderinimą.

 

Įmokos kodas: 5769.

Atnaujinta 2022-07-01


foto_s
foto_s
site_bullet Paieška
foto_s
foto_s
title_bullet Naujienų prenumerata
foto_s
foto_s
foto_s Mus rasite
foto_small
foto_s
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
El. paštas rsc@rsc.lt


foto_s
foto_s
Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.30 – 17.30 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s