Patikrinimai ir pažeidimai

 PATIKRINIMŲ TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR RŪŠYS 

   

Patikrinimų tikslas – įsitikinti, kad ūkio subjektai taiko visas priemones, kurios apsaugo žmones ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

 

Pagrindiniai radiacinės saugos priežiūros uždaviniai:

 

 • teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas ūkio subjektams;
 • prižiūrėti, kaip ūkio subjektai laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir fizinę saugą, reikalavimų,
 • taikyti ūkio subjektams, kurie padarė pažeidimų, administracinę atsakomybę ir kitas poveikio priemones,
 • įgyvendinti kitas priemones, užtikrinančias tinkamą teisės normų saugomų vertybių (žmogaus sveikata ir gyvybė, aplinka) apsaugą ir mažinančias pažeidimais sukeltos žalos dydį ir mastą.

 

RSC vykdo šias radiacinės saugos priežiūros funkcijas:

 

 • konsultuoja ūkio subjektus ir teikia jiems metodinę pagalbą RSC kompetencijos klausimais, imasi veiksmų užkirsti kelią žalai vertybėms atsirasti, kurie numatyti teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę ir fizinę saugą;
 • skleidžia informaciją apie pagrindinius radiacinės saugos priežiūros reikalavimus;
 • vertina gautą informaciją apie ūkio subjekto veiklą, RSC direktoriaus nustatyta tvarka nustato ūkio subjekto rizikingumą;
 • taiko poveikio priemones ūkio subjektams įstatymų ir jų pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
 • bendradarbiauja su kitais ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančiais subjektais;
 • atlieka kitas radiacinės saugos priežiūros funkcijas, kurias reglamentuoja įstatymai ir teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę ir fizinę saugą.

 

Patikrinimai gali būti planiniai ir neplaniniai.

 

Planiniai patikrinimai atliekami:

 

 • pagal patvirtintus Radiacinės saugos priežiūros planus. Ūkio subjektai, kurių veiklą planuojama tikrinti, atrenkami vadovaujantis Radiacinės saugos priežiūros reglamento 1 priede nustatytu patikrinimų dažnumu, RSC direktoriaus nustatyta tvarka įvertinus ūkio subjekto veiklos rizikingumo, pavojingumo pobūdį, žalos vertybėms atsiradimo tikimybę, duomenis apie tai, kaip ūkio subjektas laikėsi teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir fizinę saugą, reikalavimų anksčiau ir kitas reikšmingas aplinkybes, veiksmingos radiacinės saugos priežiūros tikslams pasiekti.

 

Neplaniniai patikrinimai atliekami:

 

 • gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą;
 • įvertinus turimą informaciją ir kilus įtarimų dėl ūkio subjekto veiklos, kuri gali kelti grėsmę žalai vertybėms atsirasti;
 • gavus anoniminį skundą dėl konkretaus ūkio subjekto veiksmų ar neveikimo, kai įvertinus turimą informaciją kyla įtarimų, kad ūkio subjekto veikla gali kelti grėsmę žalai vertybėms atsirasti*;
 • siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai ir įgyvendinti patikrinimo akte nustatyti reikalavimai;
 • įvykus radiologiniam incidentui ar radiologinei avarijai;
 • gavus informacijos, kad vykdant veiklą gali įvykti radiologinis incidentas ar radiologinė avarija;
 • prieš išduodant licenciją ar laikinąjį leidimą, prieš registruojant veiklą arba prieš pakeičiant licencijoje ar laikinajame leidime nustatytas veiklos sąlygas.

 

* Neplaninis patikrinimas pagal gautą anoniminį skundą ar pranešimą dėl konkretaus ūkio subjekto veiksmų ar neveikimo atliekamas tik tuo atveju, kai yra motyvuotas RSC direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ar Radiacinės saugos priežiūros skyriaus vedėjo, sprendimas dėl konkretaus anoniminio skundo tyrimo.

 

Pareigūnas, atlikęs patikrinimą ir nustatęs pažeidimų, turi teisę:

 

 • patikrinimo akte įspėti ūkio subjektą apie galimą darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu (toliau – šaltinis) sustabdymą, veiklos su šaltiniais registravimo panaikinimą arba licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymą, jeigu per pareigūno nurodytą ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų nuo įspėjimo apie galimą veiklos su šaltiniais registravimo panaikinimą arba licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymą gavimo dienos terminą nustatyti pažeidimai nebus pašalinti;
 • priimti sprendimą dėl darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymo;
 • taikyti administracinę atsakomybę, jeigu nustatoma, kad padarytas administracinis nusižengimas;
 • teikti siūlymą RSC direktoriui priimti sprendimą dėl veiklos su šaltiniais registravimo panaikinimo arba licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo.
 
PATIKRINIMŲ REZULTATAI 
 

  2020 m. RSC pareigūnai atliko 771 patikrinimą  649 ūkio subjektuose. 1 pav. 2020 m. valstybinės radiacinės saugos priežiūros rodikliai

   

Kaip ir kiekvienais metais, RSC pareigūnai atliko patikrinimus siekdami įvertinti, kaip laikomasi radiacinės saugos reikalavimų konkrečioje veiklos su šaltiniais srityje. Tęsiant ankstesniais metais pradėtas vykdyti priemones, atlikti patikrinimai, kurių metu vertinta:

 1. kaip ASPĮ vykdoma pakartotinių rentgeno diagnostinių procedūrų priežasčių analizė;
 2. ASPĮ ir odontologijos įmonėse, kurios turi panoraminius ir skaitmeninius dantų rentgeno diagnostikos aparatus, atliekamų rentgeno diagnostinių procedūrų pagrįstumas;
 3. ASPĮ, naudojančiose mamografinę įrangos ir vaizdų gavimo priemonių kokybės kontrolės užtikrinimas.

Vertinant, kaip ASPĮ vykdoma pakartotinių rentgeno diagnostinių procedūrų priežasčių analizė, atlikti planiniai patikrinimai, kurių metu nustatyta, kad tikrintose ASPĮ pakartotinių procedūrų užregistruojama nedaug (šimtosios procento dalys nuo visų atliktų procedūrų skaičiaus), todėl jų įtaka darbuotojų ir gyventojų apšvitai nereikšminga. Pagrindinė pakartotinių radiologinių tyrimų priežastis yra žmogiškasis faktorius – paciento judesys procedūros metu, retesniais atvejais – įrangos gedimas. Visi registruoti atvejai ASPĮ yra ištiriami, numatant prevencines priemones jų pasikartojimo tikimybei mažinti.

 

Atliekant patikrinimus, kurių metu vertintas rentgeno diagnostinių procedūrų pagrįstumas, nustatyta, kad visos tikrintos ASPĮ yra aprašiusios tyrimo pagrįstumo nustatymo procesus. Visose ASPĮ spindulinės diagnostikos procedūros atliekamos tik su siuntimu, o vertinant pačių siuntimų kokybę nustatyta, kad juose pateikta informacija daugeliu atvejų yra išsami ir pakankama tyrimui atlikti. ASPĮ sprendimai, susiję su medicinine apšvita, priimami užtikrinant, kad šios apšvitos teikiama nauda žmogaus sveikatai ir visuomenei bus didesnė už jos sukeliamą individualiąją žalą sveikatai.

 

Tikrintose odontologijos įmonės, kurios naudoja panoraminius ir skaitmeninius dantų rentgeno diagnostikos aparatus, nenustatyta nepagrįstų rentgeno diagnostinių procedūrų.

 

 Atliekant ASPĮ, naudojančių mamografinę įrangą, patikrinimus, kurių metu vertintas įrangos ir vaizdų gavimo priemonių kokybės kontrolės užtikrinimas, nustatyta, kad tikrintos įstaigos yra parengusios kokybės laidavimo programas, kuriose aprašyti visi kokybės kontrolės bandymai. Visose tikrintose įstaigose tiek mamografų, tiek jų priedų, vaizdo gavimo, rodymo, spausdinimo ir filmų ryškinimo priemonių bei fotolaboratorijų kokybės kontrolės bandymai buvo atliekami vadovaujantis teisės aktuose nustatytu periodiškumu bei laikantis keliamų reikalavimų.

 

2020 m. 162-uose ūkio subjektuose iš 649 patikrintų nustatyta radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų.

 


Už pažeidimus, kurie galėjo sukelti nepagrįstą darbuotojų, gyventojų ar aplinkos apšvitą jonizuojančiąja spinduliuote, 6 ūkio subjektams buvo taikyta administracinė atsakomybė – 5 ūkio subjektams paskirtos baudos, 1 – bauda ir darbo su šaltiniu sustabdymas (plombavimas). 2 pav. Dažniausi 2020 m. nustatyti pažeidimai

Atnaujinta 2021-07-28sukūrė Artogama