foto_s1
foto_s1 foto_hrb
foto_phrfoto_log
foto_s1
foto_s foto_s
foto_s foto_s
LT     /    EN
Titulinis puslapis foto_sep Puslapio struktūra foto_sep Rašykite mums foto_sep foto_dis foto_sep Versija spausdinimui
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_bull Komisijos ir darbo grupės foto_s
foto_s

Radiacinės saugos patariamasis komitetas

 

Radiacinės saugos patariamasis komitetas yra kolegiali patariamoji institucija, teikianti konsultacijas, patarimus ar išreiškianti nuomonę Radiacinės saugos centrui radiacinės ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos klausimais. Radiacinės saugos patariamojo komiteto uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką reglamentuoja Radiacinės saugos patariamojo komiteto nuostatai, patvirtinti Radiacinės saugos centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-91 „Dėl Radiacinės saugos patariamojo komiteto nuostatų patvirtinimo ir Radiacinės saugos patariamojo komiteto sudarymo“.

 

Radiacinės saugos patariamojo komiteto sudėtis:

 • dr. Diana Adlienė – Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Fizikos katedros profesorė;
 • med. dr. Arvydas Burneckis – Nacionalinio vėžio instituto Spindulinės ir medikamentinės terapijos centro Onkologinės radioterapijos skyriaus vedėjas;
 • doc. med. dr. Jūratė Dementavičienė – Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Radiologijos ir branduolinės medicinos centro I radiologijos skyriaus vedėja;
 • Pranas Drulia – Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Radiologinių tyrimų skyriaus vedėjas;
 • dr. Arūnas Gudelis – Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Metrologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas;
 • dr. Laimonas Jaruševičius – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Onkologijos ir hematologijos klinikos Spindulinės terapijos skyriaus vadovas;
 • prof. habil. dr. Jonas Mažeika – Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto Branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratorijos vadovas, vyresnysis mokslo darbuotojas;
 • Antanas Paulikas – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vyresnysis patarėjas;
 • dr. Rita Sketerskienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Rizikos sveikatai valdymo skyriaus patarėja;
 • Ramunė Marija Stasiūnaitienė – Radiacinės saugos centro direktoriaus pavaduotoja;
 • Julius Žiliukas – Radiacinės saugos centro Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento direktorius.


 

Fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės ir (ar) radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos, atestavimo komisija 

 

Fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės ir (ar) radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos, atestavimo komisijos (toliau – Atestavimo komisija) paskirtis – atestuoti fizinius asmenis, siekiančius įgyti teisę mokyti radiacinės ir (ar) fizinės saugos asmenis, priskiriamus Radiacinės ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-1001 „Dėl Radiacinės ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), 1.1–1.9 papunkčiuose nurodytoms asmenų grupėms pagal Radiacinės ir fizinės saugos mokymo temų sąrašą (Tvarkos aprašo 6 priedas).

 

Atestavimo komisija sudaryta Radiacinės saugos centro direktoriaus 2020 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-75 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2012 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-2 „Dėl Fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės ir (ar) radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos, atestavimo komisijos nuostatų patvirtinimo ir Fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės ir (ar) radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos, atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“.

 

Atestavimo komisijos sudėtis:

 • dr. Diana Adlienė – Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Fizikos katedros vedėja, profesorė (Atestavimo komisijos pirmininkė);
 • dr. Donatas Austys – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedros Aplinkos ir sveikatos skyriaus asistentas;
 • dr. Jūratė Dementavičienė – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Biomedicinos mokslų instituto Radiologijos, branduolinės medicinos ir medicinos fizikos katedros docentė ir viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Radiologijos ir branduolinės medicinos centro vadovė;
 • dr. Raimondas Grubliauskas – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedros vedėjas, docentas;
 • dr. Rima Ladygienė – Radiacinės saugos centro Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Gyventojų apšvitos stebėsenos skyriaus vedėja;
 • Vaidas Statkus – Radiacinės saugos centro Radiacinės saugos priežiūros skyriaus vedėjas;
 • dr. Jakov Šengaut – Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Veterinarinės medicinos katedros docentas ir UAB Jakovo veterinarijos centro direktorius.

 

Atestavimo komisijos sekretorė – Radiacinės saugos centro Avarijų valdymo ir mokymo skyriaus specialistė Odeta Drungėlaitė.

 

Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, ir (ar) radionuklidų, išmetamų į aplinką ir (ar) esančių aplinkos komponentuose (ore, vandenyje, dirvožemyje), tyrimus ir (ar) imti ėminius šiems tyrimams atlikti, išskyrus Radiacinės saugos centrą, pripažinimo komisija

 

Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, ir (ar) radionuklidų, išmetamų į aplinką ir (ar) esančių aplinkos komponentuose (ore, vandenyje, dirvožemyje), tyrimus ir (ar) imti ėminius šiems tyrimams atlikti, išskyrus Radiacinės saugos centrą, pripažinimo komisija (toliau – Komisija) atlieka asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, ir (ar) radionuklidų, išmetamų į aplinką ir (ar) esančių aplinkos komponentuose (ore, vandenyje, dirvožemyje), tyrimus ir (ar) imti ėminius šiems tyrimams atlikti, išskyrus Radiacinės saugos centrą, pripažinimą ir teikia Radiacinės saugos centro direktoriui išvadą dėl pripažinimo.

 

Komisija buvo sudaryta Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-59 „Dėl asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, ir (ar) radionuklidų, išmetamų į aplinką ir (ar) esančių aplinkos komponentuose (ore, vandenyje, dirvožemyje), tyrimus ir (ar) imti ėminius šiems tyrimams atlikti, pripažinimo komisijų sudarymo“.

 

Komisijos sudėtis:

 • Vaidas Statkus – Radiacinės saugos centro Radiacinės saugos priežiūros skyriaus vedėjas (Komisijos pirmininkas);
 • Rugilė Aganauskaitė – Radiacinės saugos centro Radiacinės saugos priežiūros skyriaus patarėja (Komisijos pirmininko pavaduotoja);
 • Vaida Grigonienė – Radiacinės saugos centro Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Ekspertizės ir medicininės apšvitos stebėsenos skyriaus vedėja;
 • Kristina Živilė Gobytė – Radiacinės saugos centro Radiacinės saugos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Mažena Simanovič – Radiacinės saugos centro Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Ekspertizės ir medicininės apšvitos stebėsenos skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Erika Sadzevičienė – Radiacinės saugos centro Veiklos įteisinimo ir valstybės registro skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Laima Pilkytė – Radiacinės saugos centro Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Gyventojų apšvitos stebėsenos skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Vanda Tovianskaja Požerskaja – Radiacinės saugos centro Radiacinės saugos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Aušra Urbonienė – Radiacinės saugos centro Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Profesinės apšvitos stebėsenos skyriaus vedėja.

 

 

Medicinos fiziko eksperto profesinio pasirengimo vertinimo komisija

 

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-86 „Dėl Medicinos fiziko eksperto profesinio pasirengimo vertinimo komisijos sudarymo“ buvo sudaryta Medicinos fiziko eksperto profesinio pasirengimo vertinimo komisija (toliau – Vertinimo komisija).

Vertinimo komisijos paskirtis atlikti Medicinos fiziko eksperto profesinio pasirengimo vertinimą, vadovaujantis Medicinos fiziko veiklos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-901 „Dėl Medicinos fiziko veiklos reikalavimų tvirtinimo“ ir Radiacinės saugos centro direktoriaus 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-84 „Dėl Medicinos fiziko eksperto profesinio pasirengimo vertinimo tvarkos aprašo ir Medicinos fiziko eksperto profesinio pasirengimo vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“. 

 

Vertinimo komisijos sudėtis:

 • Julius Žiliukas – Radiacinės saugos centro Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento direktorius (komisijos pirmininkas);
 • prof. dr. Diana Adlienė – Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Fizikos katedros vedėja;
 • Dainius Burdulis – VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės Onkologijos departamento Radioterapijos ir branduolinės medicinos centro Radioterapijos skyriaus medicinos fizikas, pripažintas medicinos fiziku ekspertu spindulinės terapijos srityje;
 • Audronė Daiva Dragūnienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Strateginio planavimo ir valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • dr. Laimonas Jaruševičius – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Onkologijos ir hematologijos klinikos Spindulinės terapijos skyriaus vadovas;
 • doc. dr. Eglė Jonaitienė – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Radiologijos klinikos Rentgeno skyriaus vadovė;
 • Leonid Krynke – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Klinikinės radiacinės priežiūros skyriaus medicinos fizikas, pripažintas medicinos fiziku ekspertu rentgenodiagnostikos (įskaitant intervencinę radiologiją) srityje;
 • Kirill Skovorodko – Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Klinikinės radiacinės priežiūros skyriaus medicinos fizikas, pripažintas medicinos fiziku ekspertu branduolinės medicinos ir rentgenodiagnostikos (įskaitant intervencinę radiologiją) srityse;
 • Miglė Staliulionytė – Radiacinės saugos centro Radiacinės saugos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė);
 • Vaidas Statkus – Radiacinės saugos centro Radiacinės saugos priežiūros skyriaus vedėjas.

 

   

Fizinių asmenų, siekiančių tapti radiacinės saugos ekspertais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertus, pripažinimo komisija

 

Fizinių asmenų, siekiančių tapti radiacinės saugos ekspertais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertus, pripažinimo komisija (toliau – Pripažinimo komisija), vadovaudamasi Radiacinės saugos eksperto, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertą, pripažinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-1059 „Dėl Radiacinės saugos eksperto, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertą, pripažinimo tvarkos aprašopatvirtinimo“, atlieka fizinių asmenų, siekiančių tapti radiacinės saugos ekspertais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertus, pripažinimą ir teikia Radiacinės saugos centro direktoriui siūlymus dėl pripažinimo arba atsisakymo pripažinti.

Pripažinimo komisija buvo sudaryta Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-73 „Dėl Fizinių asmenų, siekiančių tapti radiacinės saugos ekspertais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertus, pripažinimo komisijos sudarymo“.

  

 Pripažinimo komisijos sudėtis:

 • Vaidas Statkus – Radiacinės saugos priežiūros skyriaus vedėjas (Komisijos pirmininkas);
 • Julius Žiliukas – Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento direktorius (Komisijos pirmininko pavaduotojas);
 • dr. Birutė Gricienė – VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros klinikų Klinikinės radiacinės priežiūros skyriaus vedėja;
 • Vaida Grigonienė – Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Ekspertizės ir medicininės apšvitos stebėsenos skyriaus vedėja;
 • doc. dr. Raimondas Grubliauskas – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakultetoAplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedros vedėjas.

 Komisijos sekretorė – Radiacinės saugos centro Radiacinės saugos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Miglė Staliulionytė. 

 

 

Atnaujinta 2022-06-01


foto_s
foto_s
site_bullet Paieška
foto_s
foto_s
title_bullet Naujienų prenumerata
foto_s
foto_s
foto_s Mus rasite
foto_small
foto_s
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
El. paštas rsc@rsc.lt


foto_s
foto_s
Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.30 – 17.30 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s